związek z wieloletnimi tradycjami

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłon: 1484

  W dniu 21 stycznia bieżącego roku Prezydium ZG ZLP zapoznało się z okolicznościami zamieszczenia na portalu Związku sprostowania dotyczącego bezprawnego wskazania przez „Bibliotekę TEMATU” jako wydawcę jednej ze swoich książek „Związek Literatów Polskich – Warszawa”, co może sugerować, że chodzi o Zarząd Główny ZLP lub Oddział Warszawski ZLP.

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłon: 1336

  Sprostowanie
  W roku 2013 ukazał się zbiór wierszy Kaliny Izabeli Zioła „Okna niepamięci”. Na stronie tytułowej tej książki widnieje informacja „Biblioteka TEMATU. Związek Literatów Polskich, Warszawa 2013”. Informacja ta niedwuznacznie sugeruje, że wydawcą jest Oddział Warszawski lub Zarząd Główny ZLP.

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłon: 2772

  Przez kilka lat Odział Słupski ZLP należał do aktywnych środowisk naszej organizacji. Skończyło się to kilka lat temu za sprawą prezesa oddziału Wiesława Ciesielskiego. W wyniku jego działań Związek został uwikłany w bardzo nieprzyjemną sytuację. Wiesław Ciesielski nie rozliczył się z dotacji uzyskanej z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, nie zwrócił wykorzystanej na własne cele dotacji z Urzędu Miasta; Zarząd Główny (odziały Związku nie mają osobowości prawnej) otrzymał nakaz komorniczy wzywający do uiszczenia dużej sumy z tytułu zaległości wobec firmy drukarskiej ze Słupska. W sumie W. Ciesielski obciążył nas swoimi długami wynoszącymi blisko 20.000 zł. Ponadto otrzymaliśmy wezwanie do sądu w sprawie eksmisji z lokalu oddziału. W. Ciesielski nie zwołał zebrania sprawozdawczo wyborczego, wobec czego Oddział Słupski był jedynym nie reprezentowanym na XXX Zjeździe ZLP.

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłon: 2548

  Stefan Jurkowski

  Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Związku Literatów Polskich Stefan Jurkowski (na zdjęciu obok) ogłosił skład kierowanej przez siebie Komisji zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego ZLP. W nowej komisji zasiadać będą: Stefan Jurkowski (przewodniczący), Leszek Bugajski, Aldona Borowicz, Anna Bukowska, Paweł Kuszczyński, Miłosz Kamil Manasterski, Waldemar Michalski, Stanisław Nyczaj, Marta Pelinko i Magdalena Węgrzynowicz-Plichta.

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłon: 3508

  Prezydium Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich na posiedzeniu w dn. 7 maja 2009 r. działając na podstawie §34 pk 1 ust. 12 Statutu ZLP postanowiło zawiesić w czynnościach Zarząd Oddziału ZLP w Ciechanowie.

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłon: 3388

  Zarząd Główny Związku Literatów Polskich wyraża zdecydowaną dezaprobatę wobec działań zmierzających do dezorganizacji, podziałów i skłócenia wewnętrznego Związku.

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłon: 5580

  Zawsze będą ukazywały się książki kontrowersyjne, tendencyjne, kłamliwe, nawet haniebne. Autorzy czy też redaktorzy czy wydawcy takich publikacji zazwyczaj odwołują się do wyższych racji – politycznych, religijnych, ideologicznych, moralnych obyczajowych, utożsamiając się z nimi w imię Prawdy i Sprawiedliwości. Jeśli nie zostają naruszone normy prawne nic na to nie można poradzić. Ale wtedy, w państwach demokratycznych, opinia publiczna zazwyczaj reaguje, krytycy i publicyści protestują, wdają się niekiedy w nader burzliwe dyskusje. Niekiedy pojawiają się wszakże takie książki, których autorzy starając się zachować pozory zatroskanej obiektywności naruszają „jedynie” granice w końcu niewymiernej przyzwoitości intelektualnej. Z takimi książkami trudno polemizować. Tam nie ma bezpośrednich napaści. Jest przemilczanie. Każda próba sprostowania bywa uznawana za małostkową arogancję.

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłon: 39862

  Zarząd Główny Związku Literatów Polskich w Warszawie:
  1. Marek Wawrzkiewicz – Prezes Zarządu Głównego i Prezes Zarządu O/ Warszawskiego
  2. Andrzej Żor – Wiceprezes Zarządu Głównego
  3. Ryszard Ulicki – Wiceprezes Zarządu Głównego
  4. Zbigniew Milewski – Sekretarz Generalny, Wiceprezes Zarządu O/ Warszawskiego
  5. Aldona Borowicz – Skarbnik Zarządu Głównego, członek Zarządu O/ Warszawskiego
  6. Stefan Jurkowski – Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej, Wiceprezes Zarządu O/ Warszawskiego
  7. Andrzej Gnarowski – Członek Prezydium Zarządu Głównego
  8. Stanisław Nyczaj – Członek Prezydium Zarządu Głównego, Prezes O/ Kieleckiego
  9. Juliusz Erazm Bolek – Członek Zarządu, członek Zarządu O/ Warszawskiego
  10. Andrzej Dębkowski – Członek Zarządu Głównego
  11. Piotr Dumin – Członek Zarządu Głównego, Sekretarz O/ Warszawskiego
  12. Joanna Krupińska-Trzebiatowska – Członek Zarządu Głównego, Wiceprezes Zarządu O/ Krakowskiego
  13. Miłosz Kamil Manasterski – Członek Zarządu Głównego
  14. Elżbieta Musiał – Członek Zarządu Głównego
  15. Andrzej Zaniewski – Członek Zarządu Głównego, członek Zarządu O/ Warszawskiego
  16. Ewa Zelenay – Członek Zarządu Głównego

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłon: 32011

  Związek Literatów jest kontynuacją założonego przez Stefana Żeromskiego w 1920 r. Związku Zawodowego Literatów Polskich. Mało się pamięta, że u genezy pomysłu był spór o „markę ochronną” mającą ochronić autorów przed nadużyciami wydawców. Do 1935 r. była to federacja niezależnych stowarzyszeń pisarskich, wpierw zrzeszonych w Zrzeszeniu Związków Zawodowych Literatów Polskich, potem – od roku 1928 nieformalnie kierowanych przez zarząd związku warszawskiego. Od 1935 r. był to już jednolity związek posiadający oddziały terenowe. Nie jedyny zresztą, bo obok niego istniały inne organizacje zrzeszające pisarzy i dziennikarzy.
  Reaktywowany w 1944 r., w r. 1949 zmienił nazwę na Związek Literatów Polskich i charakter – z organizacji o charakterze zawodowym stał się związkiem twórczym. Nominalnie autonomiczny, działał w strukturze kierowanych i dotowanych przez państwo stowarzyszeń twórczych. Zakres autonomii, swobód twórczych i relacji z bieżącą polityką państwa był zresztą przedmiotem nieustannych sporów. Zawieszony w r. 1981, w okresie stanu wojennego, w 1983 r. został rozwiązany (na mocy międzywojennego prawa o stowarzyszeniach, wchodzącego w skład tzw. ustaw kagańcowych) i w tym samym roku wznowił działalność.
  W ZLP w 1980 r. skupiał 1349 członków zrzeszonych w 17 oddziałach terenowych, posiadał rozbudowana strukturę administracyjną, stały budżet, liczne fundusze specjalne, a także agendy sprawiające, iż członkowie związku uzyskiwali przywileje parapracownicze (przychodnia lekarska, stołówki, kasa zapomogowo-pożyczkowa).

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłon: 30738

  Związek Literatów Polskich jest zawodową organizacją pisarzy. Jego członkowie, w swojej twórczości i działalności, nawiązują do humanitarnych tradycji myśli ogólnoludzkiej, które w kulturze polskiej zawsze były zespolone z troską o dobro kraju i narodu. Kontynuacja tych tradycji oraz wszechstronny rozwój współczesnej literatury polskiej stanowią przedmiot starań i pracy wszystkich członków i władz Związku Literatów Polskich.

  I. NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY ZWIĄZKU
  § 1.
  Stowarzyszenie nosi nazwę „Związek Literatów Polskich”.
  W treści Statutu oprócz pełnej nazwy Stowarzyszenia używana jest także nazwa „Związek” oraz skrót literowy „ZLP”.
  § 2.
  Terenem działalności Związku jest obszar Państwa Polskiego.
  § 3.
  Siedzibą władz naczelnych Związku jest m.st. Warszawa.
  § 4.
  Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
  § 5.
  Związek ma prawo zakładania oddziałów, kół i klubów.
  § 6.
  Związek ma prawo prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
  § 7.
  Zarząd Główny używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Związek Literatów Polskich”, wewnątrz „Zarząd Główny”. Każdy Zarząd Oddziału używa pieczęci podłużnej z napisem „Związek Literatów Polskich / Oddział .................”.

  II. CELE ZWIĄZKU I SPOSOBY ICH REALIZACJI
  § 8.
  Związek Literatów Polskich jest organizacją twórczą i zawodową pisarzy.
  § 9.
  Związek Literatów Polskich:
  1/ zrzesza na zasadzie dobrowolności pisarzy polskich,
  2/ strzeże godności, praw i obowiązków stanu pisarskiego,
  3/ dba o swobody twórcze pisarzy i warunki uprawiania zawodu pisarskiego,
  4/ reprezentuje społeczność pisarską w kraju i za granicą,
  5/ organizuje wymianę kulturalną z zagranicą oraz propaguje literaturę polską w świecie,
  6/ udziela pomocy materialnej, prawnej i społecznej pisarzom oraz ich rodzinom.
  § 10.
  Związek wykonuje swoje zadania statutowe w szczególności poprzez:
  1/ wspomaganie działalności poszczególnych środowisk drogą powoływania przy zarządach Oddziałów, kół i klubów literackich,
  2/ prowadzenie działalności wydawniczej i gospodarczej oraz powoływanie fundacji,
  3/ wydawanie zewnętrznych periodycznych i nieperiodycznych publikacji ZLP,
  4/ prowadzenie własnych domów pracy twórczej i bibliotek,
  5/ organizowanie spotkań, dyskusji i sympozjów literackich,
  6/ organizowanie współpracy z instytucjami artystycznymi, naukowymi i oświatowymi,
  7/ podejmowanie wszelkich innych działań służących realizacji zadań statutowych Związku.
  § 11.
  1/ Związek opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.
  2/ Członkowie Związku działający w jego instancjach i organach swoje funkcje pełnią honorowo.

Strona 4 z 4