Zarząd Główny Związku Literatów Polskich wyraża zdecydowaną dezaprobatę wobec działań zmierzających do dezorganizacji, podziałów i skłócenia wewnętrznego Związku.

Związek Literatów Polskich zrzesza na zasadach dobrowolności ludzi o różnych życiorysach, wyborach światopoglądach i orientacjach politycznych, ale jest organizacją apolityczną. Wewnętrzne spory, konflikty i animozje nie powinny rzutować na autorytet naszej organizacji, a jeżeli zaistnieją powinny być rozstrzygane przez statutowe organy ZLP, zaś za swoją postawę i czyny w życiu publicznym odpowiadają sami pisarze.
ZG ZLP poczuwa się do statutowego obowiązku czuwania nad jednością naszego środowiska i sprzeciwia się niegodziwym próbom szkalowania jego członków oraz wykluczania ich z życia publicznego, a ich dorobku z obiegu dóbr kultury.
Działania takie pozostają w jawnej sprzeczności z charakterem i celami naszego związku opisanymi w jego statucie i poprzedzającej go preambule.