związek z wieloletnimi tradycjami

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłon: 2592

  Przez kilka lat Odział Słupski ZLP należał do aktywnych środowisk naszej organizacji. Skończyło się to kilka lat temu za sprawą prezesa oddziału Wiesława Ciesielskiego. W wyniku jego działań Związek został uwikłany w bardzo nieprzyjemną sytuację. Wiesław Ciesielski nie rozliczył się z dotacji uzyskanej z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, nie zwrócił wykorzystanej na własne cele dotacji z Urzędu Miasta; Zarząd Główny (odziały Związku nie mają osobowości prawnej) otrzymał nakaz komorniczy wzywający do uiszczenia dużej sumy z tytułu zaległości wobec firmy drukarskiej ze Słupska. W sumie W. Ciesielski obciążył nas swoimi długami wynoszącymi blisko 20.000 zł. Ponadto otrzymaliśmy wezwanie do sądu w sprawie eksmisji z lokalu oddziału. W. Ciesielski nie zwołał zebrania sprawozdawczo wyborczego, wobec czego Oddział Słupski był jedynym nie reprezentowanym na XXX Zjeździe ZLP.

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłon: 2283

  Stefan Jurkowski

  Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Związku Literatów Polskich Stefan Jurkowski (na zdjęciu obok) ogłosił skład kierowanej przez siebie Komisji zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego ZLP. W nowej komisji zasiadać będą: Stefan Jurkowski (przewodniczący), Leszek Bugajski, Aldona Borowicz, Anna Bukowska, Paweł Kuszczyński, Miłosz Kamil Manasterski, Waldemar Michalski, Stanisław Nyczaj, Marta Pelinko i Magdalena Węgrzynowicz-Plichta.

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłon: 3333

  Prezydium Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich na posiedzeniu w dn. 7 maja 2009 r. działając na podstawie §34 pk 1 ust. 12 Statutu ZLP postanowiło zawiesić w czynnościach Zarząd Oddziału ZLP w Ciechanowie.

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłon: 3226

  Zarząd Główny Związku Literatów Polskich wyraża zdecydowaną dezaprobatę wobec działań zmierzających do dezorganizacji, podziałów i skłócenia wewnętrznego Związku.

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłon: 5401

  Zawsze będą ukazywały się książki kontrowersyjne, tendencyjne, kłamliwe, nawet haniebne. Autorzy czy też redaktorzy czy wydawcy takich publikacji zazwyczaj odwołują się do wyższych racji – politycznych, religijnych, ideologicznych, moralnych obyczajowych, utożsamiając się z nimi w imię Prawdy i Sprawiedliwości. Jeśli nie zostają naruszone normy prawne nic na to nie można poradzić. Ale wtedy, w państwach demokratycznych, opinia publiczna zazwyczaj reaguje, krytycy i publicyści protestują, wdają się niekiedy w nader burzliwe dyskusje. Niekiedy pojawiają się wszakże takie książki, których autorzy starając się zachować pozory zatroskanej obiektywności naruszają „jedynie” granice w końcu niewymiernej przyzwoitości intelektualnej. Z takimi książkami trudno polemizować. Tam nie ma bezpośrednich napaści. Jest przemilczanie. Każda próba sprostowania bywa uznawana za małostkową arogancję.

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłon: 39652

  Zarząd Główny Związku Literatów Polskich w Warszawie:
  1. Marek Wawrzkiewicz – Prezes Zarządu Głównego i Prezes Zarządu O/ Warszawskiego
  2. Andrzej Żor – Wiceprezes Zarządu Głównego
  3. Ryszard Ulicki – Wiceprezes Zarządu Głównego
  4. Zbigniew Milewski – Sekretarz Generalny, Wiceprezes Zarządu O/ Warszawskiego
  5. Aldona Borowicz – Skarbnik Zarządu Głównego, członek Zarządu O/ Warszawskiego
  6. Stefan Jurkowski – Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej, Wiceprezes Zarządu O/ Warszawskiego
  7. Andrzej Gnarowski – Członek Prezydium Zarządu Głównego
  8. Stanisław Nyczaj – Członek Prezydium Zarządu Głównego, Prezes O/ Kieleckiego
  9. Juliusz Erazm Bolek – Członek Zarządu, członek Zarządu O/ Warszawskiego
  10. Andrzej Dębkowski – Członek Zarządu Głównego
  11. Piotr Dumin – Członek Zarządu Głównego, Sekretarz O/ Warszawskiego
  12. Joanna Krupińska-Trzebiatowska – Członek Zarządu Głównego, Wiceprezes Zarządu O/ Krakowskiego
  13. Miłosz Kamil Manasterski – Członek Zarządu Głównego
  14. Elżbieta Musiał – Członek Zarządu Głównego
  15. Andrzej Zaniewski – Członek Zarządu Głównego, członek Zarządu O/ Warszawskiego
  16. Ewa Zelenay – Członek Zarządu Głównego

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłon: 30144

  Związek Literatów jest kontynuacją założonego przez Stefana Żeromskiego w 1920 r. Związku Zawodowego Literatów Polskich. Mało się pamięta, że u genezy pomysłu był spór o „markę ochronną” mającą ochronić autorów przed nadużyciami wydawców. Do 1935 r. była to federacja niezależnych stowarzyszeń pisarskich, wpierw zrzeszonych w Zrzeszeniu Związków Zawodowych Literatów Polskich, potem – od roku 1928 nieformalnie kierowanych przez zarząd związku warszawskiego. Od 1935 r. był to już jednolity związek posiadający oddziały terenowe. Nie jedyny zresztą, bo obok niego istniały inne organizacje zrzeszające pisarzy i dziennikarzy.
  Reaktywowany w 1944 r., w r. 1949 zmienił nazwę na Związek Literatów Polskich i charakter – z organizacji o charakterze zawodowym stał się związkiem twórczym. Nominalnie autonomiczny, działał w strukturze kierowanych i dotowanych przez państwo stowarzyszeń twórczych. Zakres autonomii, swobód twórczych i relacji z bieżącą polityką państwa był zresztą przedmiotem nieustannych sporów. Zawieszony w r. 1981, w okresie stanu wojennego, w 1983 r. został rozwiązany (na mocy międzywojennego prawa o stowarzyszeniach, wchodzącego w skład tzw. ustaw kagańcowych) i w tym samym roku wznowił działalność.
  W ZLP w 1980 r. skupiał 1349 członków zrzeszonych w 17 oddziałach terenowych, posiadał rozbudowana strukturę administracyjną, stały budżet, liczne fundusze specjalne, a także agendy sprawiające, iż członkowie związku uzyskiwali przywileje parapracownicze (przychodnia lekarska, stołówki, kasa zapomogowo-pożyczkowa).

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłon: 27797

  Związek Literatów Polskich jest zawodową organizacją pisarzy. Jego członkowie, w swojej twórczości i działalności, nawiązują do humanitarnych tradycji myśli ogólnoludzkiej, które w kulturze polskiej zawsze były zespolone z troską o dobro kraju i narodu. Kontynuacja tych tradycji oraz wszechstronny rozwój współczesnej literatury polskiej stanowią przedmiot starań i pracy wszystkich członków i władz Związku Literatów Polskich.

  I. NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY ZWIĄZKU
  § 1.
  Stowarzyszenie nosi nazwę „Związek Literatów Polskich”.
  W treści Statutu oprócz pełnej nazwy Stowarzyszenia używana jest także nazwa „Związek” oraz skrót literowy „ZLP”.
  § 2.
  Terenem działalności Związku jest obszar Państwa Polskiego.
  § 3.
  Siedzibą władz naczelnych Związku jest m.st. Warszawa.
  § 4.
  Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
  § 5.
  Związek ma prawo zakładania oddziałów, kół i klubów.
  § 6.
  Związek ma prawo prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
  § 7.
  Zarząd Główny używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Związek Literatów Polskich”, wewnątrz „Zarząd Główny”. Każdy Zarząd Oddziału używa pieczęci podłużnej z napisem „Związek Literatów Polskich / Oddział .................”.

  II. CELE ZWIĄZKU I SPOSOBY ICH REALIZACJI
  § 8.
  Związek Literatów Polskich jest organizacją twórczą i zawodową pisarzy.
  § 9.
  Związek Literatów Polskich:
  1/ zrzesza na zasadzie dobrowolności pisarzy polskich,
  2/ strzeże godności, praw i obowiązków stanu pisarskiego,
  3/ dba o swobody twórcze pisarzy i warunki uprawiania zawodu pisarskiego,
  4/ reprezentuje społeczność pisarską w kraju i za granicą,
  5/ organizuje wymianę kulturalną z zagranicą oraz propaguje literaturę polską w świecie,
  6/ udziela pomocy materialnej, prawnej i społecznej pisarzom oraz ich rodzinom.
  § 10.
  Związek wykonuje swoje zadania statutowe w szczególności poprzez:
  1/ wspomaganie działalności poszczególnych środowisk drogą powoływania przy zarządach Oddziałów, kół i klubów literackich,
  2/ prowadzenie działalności wydawniczej i gospodarczej oraz powoływanie fundacji,
  3/ wydawanie zewnętrznych periodycznych i nieperiodycznych publikacji ZLP,
  4/ prowadzenie własnych domów pracy twórczej i bibliotek,
  5/ organizowanie spotkań, dyskusji i sympozjów literackich,
  6/ organizowanie współpracy z instytucjami artystycznymi, naukowymi i oświatowymi,
  7/ podejmowanie wszelkich innych działań służących realizacji zadań statutowych Związku.
  § 11.
  1/ Związek opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.
  2/ Członkowie Związku działający w jego instancjach i organach swoje funkcje pełnią honorowo.

Strona 4 z 4