związek z wieloletnimi tradycjami

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłon: 27566

  Związek Literatów Polskich jest zawodową organizacją pisarzy. Jego członkowie, w swojej twórczości i działalności, nawiązują do humanitarnych tradycji myśli ogólnoludzkiej, które w kulturze polskiej zawsze były zespolone z troską o dobro kraju i narodu. Kontynuacja tych tradycji oraz wszechstronny rozwój współczesnej literatury polskiej stanowią przedmiot starań i pracy wszystkich członków i władz Związku Literatów Polskich.

  I. NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY ZWIĄZKU
  § 1.
  Stowarzyszenie nosi nazwę „Związek Literatów Polskich”.
  W treści Statutu oprócz pełnej nazwy Stowarzyszenia używana jest także nazwa „Związek” oraz skrót literowy „ZLP”.
  § 2.
  Terenem działalności Związku jest obszar Państwa Polskiego.
  § 3.
  Siedzibą władz naczelnych Związku jest m.st. Warszawa.
  § 4.
  Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
  § 5.
  Związek ma prawo zakładania oddziałów, kół i klubów.
  § 6.
  Związek ma prawo prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
  § 7.
  Zarząd Główny używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Związek Literatów Polskich”, wewnątrz „Zarząd Główny”. Każdy Zarząd Oddziału używa pieczęci podłużnej z napisem „Związek Literatów Polskich / Oddział .................”.

  II. CELE ZWIĄZKU I SPOSOBY ICH REALIZACJI
  § 8.
  Związek Literatów Polskich jest organizacją twórczą i zawodową pisarzy.
  § 9.
  Związek Literatów Polskich:
  1/ zrzesza na zasadzie dobrowolności pisarzy polskich,
  2/ strzeże godności, praw i obowiązków stanu pisarskiego,
  3/ dba o swobody twórcze pisarzy i warunki uprawiania zawodu pisarskiego,
  4/ reprezentuje społeczność pisarską w kraju i za granicą,
  5/ organizuje wymianę kulturalną z zagranicą oraz propaguje literaturę polską w świecie,
  6/ udziela pomocy materialnej, prawnej i społecznej pisarzom oraz ich rodzinom.
  § 10.
  Związek wykonuje swoje zadania statutowe w szczególności poprzez:
  1/ wspomaganie działalności poszczególnych środowisk drogą powoływania przy zarządach Oddziałów, kół i klubów literackich,
  2/ prowadzenie działalności wydawniczej i gospodarczej oraz powoływanie fundacji,
  3/ wydawanie zewnętrznych periodycznych i nieperiodycznych publikacji ZLP,
  4/ prowadzenie własnych domów pracy twórczej i bibliotek,
  5/ organizowanie spotkań, dyskusji i sympozjów literackich,
  6/ organizowanie współpracy z instytucjami artystycznymi, naukowymi i oświatowymi,
  7/ podejmowanie wszelkich innych działań służących realizacji zadań statutowych Związku.
  § 11.
  1/ Związek opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.
  2/ Członkowie Związku działający w jego instancjach i organach swoje funkcje pełnią honorowo.

Strona 5 z 5