związek z wieloletnimi tradycjami

Paweł Soroka

Paweł Soroka - ur. 3 września 1953 roku w Gnieźnie. Poeta, dziennikarz, politolog i animator kultury oraz działań gospodarczych. Uprawia twórczość poetycką, jest autorem pięciu tomików wierszy: „Oczyszczenie”, wydany w 1979 r., „Między stolicami”, wydany w 1992 r., „Molo białe i czerwone”, wydany w 1999 r. i „Wyzwalanie wyobraźni. Wiersze wybrane i najnowsze”, wydany w 2010 r. i „Niebo spadających gwiazd”, wydany w 2021 r., oraz dwóch arkuszy poetyckich: „Chwila samozatracenia”, wydany w 1976 r. i „Siedemnaście erotyków”, wydany w 2005 r. Ponadto jego wiersze ukazały się w kilkudziesięciu czasopismach oraz w kilkunastu almanachach i antologiach, m.in. „Studenckie grupy i kluby poetyckie (Warszawa 1979), „Debiuty poetyckie” (Warszawa 1980), „Realni romantycy 1976 - 80” (Warszawa 1981), „Kształt miłości” (Szczecin 1994), „Księga poetów – księga przyjaciół” (Szczecin 1998), „Dojrzewanie w miłości” (Radom 2000), „Życie z weną” (Warszawa 2006). Paweł Soroka przewodniczy Radzie Krajowej Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury, które działają w ponad 20 miastach w różnych regionach Polski.

W 1993 roku był jednym z założycieli Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, którego jest koordynatorem (Polskie Lobby Przemysłowe jest niezależną organizacją społeczną o charakterze opiniotwórczym i opiniodawczym, artykułującą interesy strategicznych branż polskiego przemysłu – www.plp.info.pl).

W 1976 roku ukończył nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim – specjalność: stosunki międzynarodowe i w 1985 roku na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW obronił pracę doktorską pt. „Teorie podejmowania decyzji w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych”, która w 1987 roku została opublikowana. W 2006 roku wydana została jego praca habilitacyjna pt. „Strategia bezpieczeństwa zewnętrznego Polski. Proces formułowania”. 23 kwietnia 2008 roku Rada Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Na jego dorobek naukowy składa się 11 monografii, których jest autorem lub współautorem. Ponadto jest autorem lub współautorem ponad 70 artykułów naukowych w czasopismach naukowych i w opracowaniach zbiorowych (rozdziały w monografiach zbiorowych). W latach 2003 – 2005 koordynował prace Konwersatorium „O lepszą Polskę”, które opracowało „Raport o stanie państwa i sposobach jego naprawy”, wydany w 2005 r., a w 2010 roku opracowało Raport „Przyczyny i konsekwencje globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego i jego przejawy w Polsce”, wydany w 2011 roku. Ponadto był redaktorem opracowanego wraz z Zespołem Raportu Polskiego Lobby Przemysłowego pt. „Straty w potencjale polskiego przemysłu i jego ułomna transformacja po 1989 roku. Wizja nowoczesnej reindustrializacji Polski”, wydanego w 2012 roku. Był również koordynatorem prac nad Raportem zawierającym diagnozę i prognozę globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego zdeterminowanego przez pandemię koronawirusa w obszarze gospodarczym, społecznym, politycznym i geopolitycznym, wydanym w 2021 r. przez Dom Wydawniczy ELIPSA.

Posiada Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz Srebrny medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Postanowieniem z dnia 15 grudnia 2021 roku Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk społecznych. Jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i wykładowcą Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej. Jest także członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, redaktorem naczelnym pisma Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury „Własnym głosem” (www.wlasnymglosem.pl), autorem ponad 350 artykułów o tematyce społeczno-ekonomicznej i kulturalnej oraz kilku reportaży. W latach 1986 – 90 był członkiem Narodowej Rady Kultury.

8 sierpnia 2003 roku otrzymał Honorowe Wyróżnienie BŁĘKITNE SKRZYDŁA przyznane przez Krajową Radę Lotnictwa i redakcję Magazynu Lotniczego "Skrzydlata Polska". W 2012 roku otrzymał Nagrodę imienia Witolda Hulewicza - w ramach jej XVII edycji - za całokształt pracy publicystyczno-literackiej oraz heroiczną obronę polskiego przemysłu. Ta nagroda jest przyznawana przez Zarząd Warszawski Związku Literatów Polskich w kilku kategoriach, między innymi, w obszarze poezji, prozy, leksykografii, sztuk pięknych, upowszechniania kultury, muzealnictwa, działalności wychowawczej, medialnej i wydawniczej. Ponadto 3 grudnia 2016 r. Kapituła Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego przyznała mu Naukową  Nagrodę im. Oskara Żebrowskiego za wybitne osiągnięcia w badaniach zagadnień bezpieczeństwa narodowego Polski i za zasługi dla przemysłu zbrojeniowego. Posiada status osoby pokrzywdzonej, nadany przez Instytut Pamięci Narodowej w dniu 14.09.2005 r. (Zaświadczenie nr 5455/05).

  • Kategoria: Paweł Soroka
  • Odsłon: 13800

  Jawi się jak wielki stadion przez który dziki przeszły jak pługi rany wyrębu okryte ostrowami malin w trudzie odkrywam rewiry jeżyn

  • Kategoria: Paweł Soroka
  • Odsłon: 13509

  Gdzie widziałaś niewidzialne przekupki
  sprzedające źrenice?

  czy wiesz...
  oczy śniegu rozwiane wiatrem
  to zamieć która wszędzie nas widzi

Strona 2 z 2