Warszawa, 18 marca 2015 r.
Informujemy, że w związku z okolicznością, iż Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków naszego Oddziału obradujące 14 marca br. nie zostało ostatecznie zamknięte z powodu nieprawidłowo sporządzonego i odczytanego protokołu z wyborów Delegatów na Zjazd Delegatów oraz członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału w Warszawie oraz z powodu wniesionego do Prezydium Zebrania zastrzeżenia o niezgodnym ze Statutem wyborze Prezesa Zarządu, który nie otrzymał wymaganych zgodnie z § 25 pkt 1 Statutu w zw. z § 53 pkt 2 Statutu 50% plus jeden głosów biorących udział w głosowaniu (A. Borowicz – 20 głosów, P. Dumin – 6 głosów, M. Manasterski – 27 głosów tj. łącznie oddano 53 głosy ważne i jeden głos nieważny), 11 kwietnia br. w Domu Literatury mieć będzie miejsce dalszy ciąg Zebrania. Spotykamy się o godz. 9.30 (I termin), a w przypadku braku wymaganej liczby członków o godz. 10.00 w II terminie, niezależnie od liczby obecnych.

Poniżej podajemy porządek obrad drugiej części Walnego Zebrania Członków Oddziału w Warszawie:
1. Wybór Prezesa Zarządu Oddziału w Warszawie w II turze spośród dwóch kandydatów, którzy w I turze otrzymali największą liczbę głosów.
2. Ogłoszenie wyników wyborów Delegatów na Zjazd Delegatów oraz Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału w Warszawie (ewentualnie przeprowadzenie nowych wyborów).
3. Zamknięcie Zebrania.
Bardzo prosimy o niezawodną obecność ze względu na ważność kontynuowanego Zebrania.

Zbigniew Milewski
Grzegorz Wiśniewski