Zapraszamy do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. C.K. Norwida, organizowanego przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Pruszkowie
REGULAMIN – warunki Konkursu
1. W otwartym konkursie mogą wziąć udział poeci nie zrzeszeni, a także poeci będący członkami stowarzyszeń i związków twórczych.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przysłanie organizatorowi* trzech wierszy wydrukowanych w języku polskim, w pięciu egzemplarzach, nigdzie nie publikowanych i nie nagradzanych:
- jeden wiersz o Norwidzie lub inspirowany jego życiem, twórczością, bądź stylem;
- dwa wiersze o tematyce dowolnej.
* każdy utwór opatrzony godłem (takim samym godłem powinna być opatrzona koperta zawierająca dane autora). Godła w formie graficznej dyskwalifikują autora. Organizatorzy nie przyjmują rękopisów. Mile widziane prace dodatkowo na nośnikach elektronicznych.

3. Termin nadsyłania utworów mija z dniem 25 marca 2010 r.
4. Oceny nadesłanych utworów dokona JURY powołane przez organizatora.
5. Organizator nie zwraca nadesłanych utworów.
6. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 23 maja 2010 roku.
7. Laureaci zostaną pisemnie poinformowani o wynikach obrad .
8. Nagrodzone utwory zostaną opublikowane w tomiku pokonkursowym.
9. Odbiór nagród i wyróżnień finansowych wyłącznie osobisty podczas uroczystego Finału.
NAGRODY
I nagroda – 2000 PLN, II – 1000 PLN, III – 500 PLN,
oraz pięć wyróżnień po 300 PLN.
Zastrzega się prawo innego podziału nagród.
ADRES ORGANIZATORA
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. H.Sienkiewicza
ul. Kraszewskiego 13
05-800 Pruszków
(z dopiskiem „NORWID”)