30 marca 2011
Prezes Związku Literatów Polskich
Marek Wawrzkiewicz

Szanowny Panie Wawrzkiewicz!
W imieniu Związku Pisarzy Moskwy pozdrawiam jubileuszowy, XXX zjazd polskich literatów i Pana osobiście, szanowny panie prezesie. Nasza wieloletnia współpraca, która nie ulegała przerwaniu nawet w momentach kryzysowych, wniosła swój wkład w dzieło zbliżenia literatur Rosji i Polski.
Rosyjscy poeci, krytycy i tłumacze uczestniczyli we wszystkich międzynarodowych imprezach literackich, organizowanych przez kierowany przez Pana Związek Literatów Polskich.

Dzięki Pańskiej aktywności przez wszystkie te lata odbywał się międzynarodowy festiwal poetycki „Warszawska Jesień”, w którym corocznie brali udział poeci z Rosji, przyjmowani niezmiennie serdecznie. Był Pan inicjatorem polsko-rosyjskich seminariów literackich budzących wielkie zainteresowanie wśród rosyjskich pisarzy, literaturoznawców oraz redaktorów pism literackich. Wieczory twórcze pisarzy i poetów rosyjskich, organizowane w warszawskim Domu Literatury, zaznajomiły polskich czytelników z nowymi nazwiskami rosyjskich pisarzy, z rosyjskimi poetami nowej fali, do czego w dużym stopniu przyczyniały się Pańskie znakomite przekłady.
Życzę polskim literatom, delegatom na zjazd i Panu osobiście sukcesów twórczych i wyrażam nadzieję na dalszy rozwój twórczej współpracy pisarzy Rosji i Polski.

Jewgienij Sidorow
Pierwszy Sekretarz Związku Pisarzy Moskwy
doktor habilitowany nauk filologicznych
profesor Instytutu Literackiego im. Gorkiego