Organizując Konkurs Poetycki "O wers Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej" chcemy uczcić, w naszym regionie, 65 rocznicę śmierci poetki. Centralnym punktem uroczystości ma być finał Konkursu Poetyckiego, adresowanego do młodzieży gimnazjalnej i licealnej miasta Szczecina i całego województwa zachodniopomorskiego, zaś nadrzędnym celem jest przypomnienie postaci i twórczości wielkiej Poetki, a także odkrywanie i promowanie młodych literackich talentów. Poprzez konkurs poetycki chcemy również zachęcić młodzież z naszego regionu do "twórczości artystycznej" poprzez czytanie i poznawanie polskiej poezji, w tym Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Chcemy także zapalić młodzież, która w dobie Internetu i braku jakichkolwiek zainteresowań, jest o wiele uboższa. Poprzez poezję chcemy "zarazić" młodych kulturą słowa pisanego i mówionego, zainteresować krótką formą liryczną. Poprzez Konkurs, chcemy także rozwijać wśród młodych rozwój własnego stylu na bazie doskonałych wzorców, kształtować umiejętności pięknego, ekspresywnego czy innego wyrażania uczuć, a miłości przede wszystkim w sposób elegancki.

Organizatorem Konkursu są: "Dialogi" - Miesięcznik Pedagogiczny; Pałac Młodzieży, Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki, Związek Literatów Polskich o/Szczecin. Przy projekcie współpracują ponadto szczecińscy literaci.
Finał będzie miał miejsce w Pałacu Młodzieży w Szczecinie 24 kwietnia. Nagrodami będą tomiki poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej oraz, co chyba dla młodych poetów najważniejsze, almanach poetycki z nagrodzonymi wierszami. Ponadto Galę uświetni występ grupy teatralnej młodzieży pod kierunkiem Danuty Chudzianki (Pałac Młodzieży) z repertuarem poetyckim Marii Pawlikowskej-Jasnorzewskiej. Nagrodą Główną będzie symboliczna tabliczka z wypalonym wersem z listu (niepublikowanego) Poetki, na którego użyczenie zgodziła się już rodzina poetki.
REGULAMIN
ORGANIZATOR Miesięcznik DIALOGI
Pałac Młodzieży
Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki
Związek Polskich Literatów

CELE
1. Nadrzędnym celem konkursu poetyckiego jest rozbudzenie talentów i popularyzowanie twórczości poetyckiej młodych autorów z województwa zachodniopomorskiego oraz przypomnienie młodemu pokoleniu dorobku jak i sylwetek wybitnych przedstawicieli polskiej liryki.
2. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie gimnazjów i szkół ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego.
3. Na konkurs należy przesłać utwory dotychczas niepublikowane i nie nagradzane w innych konkursach poetyckich. Wiersze o tematyce różnego postrzegania aspektu miłości (maksymalnie 3 utwory) należy nadesłać w 3 egzemplarzach do dnia 9 kwietnia 2010 r. (nie decyduje data stempla pocztowego) na adres DIALOGÓW.
4. Każdy utwór powinien być oznaczony godłem; to samo godło powinni występować w dołączonej kopercie, zawierającej kartkę z imieniem i nazwiskiem, mailem, adresem zamieszkania oraz mailowym i wiekiem autora.
5. Organizatorzy przewidują przyznanie nagrody głównej, dyplomów i nagród książkowych
6. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się w 24 kwietnia 2010 roku w Pałacu Młodzieży w Szczecinie.
7. Organizatorzy przewidują wydanie almanachu poetyckiego zawierającego nagrodzone i wyróżnione utwory (bez prawa do honorarium autorskiego).