Fundacja Literacka w Poznaniu, „Nasz Klub” - Centrum Artystyczne ISKRA oraz Sekcja Historii Farmacji Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, przy współpracy Urzędu Miasta Poznania, ogłaszają: V Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Łucji Danielewskiej (1932-2004) Temat piątej edycji Konkursu brzmi: „Ulotność”

Prosimy o nadsyłanie niepublikowanych i nienagradzanych utworów, do trzech wierszy, w pięciu egzemplarzach każdy. Wiersze winny być opatrzone godłem. W oddzielnej, zaklejonej i oznaczonej tym samym godłem kopercie, należy dołączyć dane osobowe autora.
Ostateczny termin nadsyłanie wierszy - 9 listopada 2009 r. Decyduje data stempla pocztowego. Nadesłane teksty pozostają do dyspozycji Fundacji Literackiej. Adres organizatorów konkursu:
Fundacja Literacka w Poznaniu Os. Zwycięstwa 21/64 61-649 POZNAŃ
Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu imienin Łucji, 13 grudnia 2009 r., w NASZYM KLUBIE w Poznaniu, ul. Woźna 10.
Laureaci zostaną powiadomieni imiennie. Zaproszeni na finał przyjeżdżają na własny koszt.
Autor najlepszych wierszy otrzyma specjalny medal zaprojektowany przez artystę plastyka prof. Józefa Petruka. Jury rozdzieli nagrody regulaminowe oraz rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Nagrody należy odebrać osobiście.
Nieodebrane przechodzą do puli nagród kolejnej edycji Konkursu.