Literackie inicjatywy o charakterze regionalnym są szczególnym przejawem ocalania tradycji piśmienniczych w kulturze Wielkopolski. Dowodem tego był II Śremski Wernisaż Poetycki, który odbył się 29 kwietnia 2008 r. Rangę imprezy podkreślił patronat Burmistrza Śremu i poety, Adama Lewandowskiego. Organizatorami byli: Urząd Miejski oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie. Do zaproszonych poetów należeli: Helena Gordziej, Barbara Tylman, Ryszard Danecki, Ryszard Biberstajn, Zygmunt Dekiert i Dominik Górny. Literaci z poznańskiego oddziału ZLP, z powodzeniem zrealizowali główny cel wyjazdu – popularyzację poezji współczesnej. Potwierdziło to zainteresowanie pisanym słowem przedstawicieli instytucji kulturalnych Śremu, mediów i młodzieży.

Poetycki Wernisaż zainaugurował Burmistrz Śremu o godz. 9 rano w sali obrad Urzędu Miejskiego. Poeci wysłuchali dwóch multimedialnych prezentacji o tematyce kulturalnej. Pierwsza, wygłoszona przez Adama Lewandowskiego, dotyczyła społeczno – literackich perspektyw Śremu. Lewandowski zaakcentował słuszność działania „ludzi pióra”, którzy „otwierają granice rozumienia i postrzegania rzeczywistości”. Zaraz potem twórcy zapoznali się z historią śremskiej Biblioteki Publicznej, o której opowiedział jej dyrektor Jerzy Kondras. Do uniwersalności przekazów wierszowanych przekonały lekcje poetyckie m.in. w Zespole Szkół Technicznych, gimnazjum oraz liceum im. gen. Józefa Wybickiego. Jak stwierdziła Helena Gordziej – „młodzież była otwarta na słowo i poetów, którzy przyszli z nim do murów kulturalnych placówek”.
Po literackich lekcjach twórcy udali się wraz z przewodnikiem na zwiedzanie zabytków Śremu. Przysłużyło się to nie tylko zdobyciu wiedzy o faktach historycznych i legendach tego miasta. Twórcy zapoznali się z dziejami Śremu, żeby jego społeczny i intelektualny klimat ocalić w almanachu II Śremskiego Wernisażu Poetyckiego. Poeci spotkali się także z miłośnikami poezji w „Cafe Ole”, restauracji, o której mieszkańcy Śremu mówią, że „ma dobry nastrój do czytania i słuchania wierszy”. Dobry nastrój udzielił się również na finalizującym wyjazd „popołudniu z poezją”. W piwnicy Biblioteki Publicznej śremska młodzież nie tylko słuchała utworów poznańskich poetów, ale i sama dzieliła się swoimi wierszami. Wzbudziło to zaciekawienie i uznanie członków ZLP.
II Śremski Wernisaż Poetycki podsycił naszą wrażliwość na wyważone słowo, które jak pędzel malarza, potrafi stworzyć, a nawet zmienić rzeczywistość. Wernisaż udowodnił, że kulturalno – społeczna panorama Śremu jest obrazem godnych literatury poglądów i czynów mających szacunek do poetyckich tradycji.