Podzielić się światem

Na zakończenie 5-letniej działalności Wielkopolskiego Oddziału ZLP (oddział istniał w latach 2005-2010, od 2011 roku jego członkowie współtworzą Oddział Poznański ZLP) ukazała się antologia "Podzielić się światem" opracowana przez Danutę Bartosz. Prezentujemy słowo wstępne Anny Elżbiety Zalewskiej: Literatura piękna towarzyszy nam przez całe życie, kształtuje naszą wrażliwość, wyraża i nazy­wa uczucia, dążenia, pobudza wyobraźnię. Sięga­my po nią zwłaszcza wtedy, gdy chcemy świadomie wniknąć w sferę własnych uczuć, pogłębić je, zna­leźć ich wykładnik. Z tą myślą ludzie pióra tworzyli i tworzą mimo tego, że już tyle napisano. Ogarnąć i zrozumieć współczesną literaturę polską, zwłaszcza poezję, nie jest łatwo. Poezja współczesna coraz bardziej refleksyjna i filozoficz­na, wymaga skupienia i uważnej lektury. Wyda­wane tomiki wierszy nie zawsze są osiągalne ze względu na niewielkie nakłady i utrudniony dostęp autorów oraz wydawców do rynku księgarskiego. I oto ukazuje się antologia, niewielka, skromna, jedna z wielu. Prezentuje mały fragment twórczości literackiej poetów i prozaików skupionych w Wielko­polskim Oddziale Związku Literatów Polskich.

Wielkopolski Oddział, najmłodszy w kraju, został utworzony w 2005 roku przez grupę litera­tów, którzy odeszli (z różnych powodów) z Oddzia­łu Poznańskiego. Wśród grona znanych i cenio­nych twórców znaleźli się m.in. Lech Konopiński, Bogumiła i Marceli Kosmanowie, Krzysztof Lis, Aleksandra Mierzyńska, Tomasz Wincenty Rzepa, Anna Elżbieta Zalewska, Waldemar Zamlewski, Urszula Zybura.
Dołączają, powiększając naszą rodzinę literac­ką: Danuta Bartosz, Ewa Cyfert, Ryszard Ćwirlej, Stanisława Łowińska, Ryszard Podlewski, Maciej Suszka, Józef Swędrowski, Nina Szmyt, Łukasz Wierzbicki, Marek Zgaiński. Wnoszą nowe formy, nowe widzenie ludzi i życia, nowe widzenia świata - sięgające kosmosu. Piszemy właściwie o tym samym: miłości, szczęściu, cierpieniu, przemijaniu. Pomimo tych podobieństw różnimy się wrażliwością, doświadczeniami, od­miennym postrzeganiem rzeczywistości. To jest najcenniejsze w literaturze: różnorod­ność i bogactwo, odmienność prezentowania tych samych rzeczy i zjawisk.
Wydając ten zbiór utworów chcemy pozosta­wić materialny ślad naszej obecności w kulturze li­terackiej Poznania i regionu. Zrezygnowaliśmy w nim z not biograficznych auto­rów, które są dostępne na stronie internetowej na­szego Oddziału. Antologia nie obejmuje twórczości wszystkich człon­ków. Publikujemy w niej wiersze i fragmenty prozy autorów wyrażających na to zgodę. Z końcem 2010 roku Wielkopolski Oddział ZLP za­kończy swoją działalność, integrując się z Oddzia­łem Poznańskim.