Paweł Kuszczyński

W dniu 27 stycznia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich – drugiego ex aequo z oddziałem krakowskim pod względem liczby członków, która od 1.01.2011 wynosi 61. Podsumowując kończącą się kadencję, dotychczasowy prezes, Zbigniew Gordziej, podkreślił wkład pracy i wysiłki zarządu oraz niektórych członków oddziału, dzięki którym udało się zrealizować podjęte plany, a ponadto doprowadzić do przejścia członków oddziału wielkopolskiego do macierzystego oddziału poznańskiego. To była bardzo trudna, ale jakże owocna kadencja. Niestety, Zbigniew Gordziej, z przyczyn osobistych i rodzinnych, zmuszony był zrezygnować z kandydowania na kolejną kadencję. Zebrani podziękowali mu kwiatami i owacją na stojąco.

Drogą tajnego głosowania dokonano wyboru nowego prezesa i członków zarządu w następującym składzie:
Prezes – Paweł Kuszczyński
Vice prezesi – Danuta Bartosz i Urszula Zybura
Sekretarz – Zdzisława Kaczmarek
Skarbnik – Maria Magdalena Pocgaj
Członkowie zarządu – Ryszard Ćwirlej i Ryszard Podlewski
Wybrano również przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w osobie Ryszarda Daneckiego.
Mandat delegata na Zjazd Związku Literatów Polskich w Warszawie powierzono dwunastu osobom. Są to: Anna Andrych, Danuta Bartosz, Ryszard Ćwirlej, Ryszard Danecki, Zbigniew Gordziej, Zdzisława Kaczmarek, Paweł Kuszczyński, Jolanta Nowak-Węklarowa, Maria Magdalena Pocgaj, Ryszard Podlewski, Barbara Tylman, Urszula Zybura.
Wybrany zarząd zapewnił, że będzie kontynuował tradycje i najlepsze przedsięwzięcia Zwiadu Literatów, a priorytetowym zadaniem będzie uczczenie, przypadającej w maju br., 90 rocznicy Oddziału ZLP w Poznaniu oraz troska o właściwą rangę pisarza. Życzymy prezesowi Kuszczyńskiemu i nowo wybranemu zarządowi sukcesów organizacyjnych oraz atmosfery sprzyjającej realizacji twórczych inicjatyw i umacnianiu więzi koleżeńskich.