Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Oddziału Łódzkiego ZLP z okazji Roku Juliana Tuwima i 65 rocznicy Oddziału Łódzkiego ZLP.
W roku 2013 przypada 60 rocznica śmierci i 100 rocznica poetyckiego debiutu Juliana Tuwima. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2013 Rokiem Juliana Tuwima. W tym roku przypada również 65 rocznica istnienia łódzkiego oddziału Związku Literatów Polskich.

§ 1. Organizatorzy
Organizatorem konkursu jest Związek Literatów Polskich Oddział Łódź a Komisarzem Konkursu Rafał Zięba (numer telefonu kontaktowego: 663 551 156).
Współorganizatorami konkursu są: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, Zarząd Główny Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.
§ 2. Charakter konkursu
Konkurs ma charakter otwarty zarówno pod kątem uczestnictwa, jak i tematyki utworów. Adresowany jest do wszystkich środowisk oraz grup wiekowych powyżej 18 roku życia.
§ 3. Cele konkursu
Celem konkursu jest:
– wspieranie rozwoju literatury w Polsce,
– promocja i propagowanie twórczości poetyckiej,
– rozwijanie zainteresowań kulturalnych we wszystkich środowiskach w Polsce,
– promocja kultury języka polskiego.
§ 4. Warunki uczestnictwa
1. Pięć wierszy w języku polskim, nigdzie dotychczas niepublikowanych i nienagradzanych, powinno być przekazanych w pięciu egzemplarzach w formie wydruku komputerowego oraz na płycie CD.
2. Jeden autor może dostarczyć tylko jeden zestaw konkursowy.
3. Wiersze powinny być opatrzone godłem słownym.
4. W osobnej zaklejonej kopercie, oznaczonej tym samym godłem, powinny się znaleźć dane autora: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu.
5. Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania ich w celach promocji oraz zamieszczenia ich w publikacji pokonkursowej.
6. Zgłoszenie wierszy jest równoznaczne z oświadczeniem, iż są to prace własne oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych autora w celach konkursowych.
7. Nagrodzone i wyróżnione prace oraz prace, których Jury nie nagrodziło i nie wyróżniło, ale uznało za warte zaprezentowania, zostaną wydane w publikacji pokonkursowej nakładem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.
§ 5. Termin i adres nadsyłania prac
Prace należy nadsyłać w terminie do 15 września 2013 (decyduje data na stemplu pocztowym) na adres:
Związek Literatów Polskich Oddział Łódź, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Gdańska 100/102, 90-508 Łódź, z dopiskiem „konkurs Poetycki”
§ 6. Jury
Prace oceni Jury powołane przez organizatora.
§ 7 Nagrody
1. Nagrodą główną jest tygodniowy pobyt w Domu Pracy Twórczej Związku Literatów Polskich w Zakopanem dla jednej osoby oraz jeden tysiąc złotych. Dodatkowo Laureat otrzyma na pamiątkę figurkę „Ławeczki Tuwima” oraz dyplom.
2. Prócz tego przewidziano także 3 nagrody i trzy wyróżnienia pieniężne oraz dodatkową nagrodę rzeczową w postaci markowego pióra wiecznego.
3. Wysokość nagród pieniężnych przewidziana jest następująco:
a) II nagroda – 600 zł,
b) dwie III nagrody – 400 zł,
c) trzy wyróżnienia – 200 zł
4. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród oraz zmiany ich wysokości.
§ 8. Termin rozstrzygnięcia
Wyniki Konkursu opublikowane zostaną na stronach internetowych Związku Literatów Polskich, oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi po 15 października 2013r.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 25 października 2013r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi a szczegółowa informacja będzie podana na stronach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Związku Literatów Polskich.
Autorzy nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród drogą pocztową lub za pomocą poczty elektronicznej. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
§ 9. Warunki odbioru nagród i wyróżnień
Nagrody należy odebrać osobiście podczas rozstrzygnięcia Konkursu. W wyjątkowych sytuacjach – niemożliwych do przewidzenia przypadkach losowych – nagrody zostaną doręczone laureatom za pomocą poczty lub przelewu bankowego.