Bezcelowy

Opada wieczór na fale
Fale na brzeg opadają
Moja dusza na dno morza opada
Morze opada na bezkres
Coś spada na moje serce
jak skarga żal i nostalgia
Miłość opada na przestrzeń
A co na miłość opada?

Przełożyli: Autor i Aleksander Nawrocki

Aimless

Evening descends on waves
Waves, upon the shore
My Soul descends to the sea bed
The sea, to the horizon
Something descends upon my heart
As sorrow, longing, pain
Love descends on space
& what descends on love?

Z jęz. polskiego tłumaczyli: Anita & Andrew Fincham

Vẩn vơ...

Chiều rơi trên từng con sóng
Sóng rơi trên bãi cát mềm
Hồn ta rơi vào đáy biển
Biển rơi vào cõi vô biên...
Có gì rơi vào lòng ta
Như là ân-hận, xót-xa
Như là những lời oán trách...
Tình-yêu rơi vào xa-cách
Có gì rơi vào Tình-yêu?...