Organizatorzy: Nauczycielski Klub Literacki w Białymstoku, Zarząd Okręgu Podlaskiego ZNP. Cele: wymiana doświadczeń twórczych, budzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej, propagowanie piękna Białegostoku i regionu Zielonych Płuc Polski.

Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział autorzy zrzeszeni i niezrzeszeni w organizacjach twórczych i związkowych.
2. Tematyka wierszy nie jest ograniczona.
3. Uczestnicy nadsyłają zestawy pięciu utworów poetyckich, niepublikowanych w jakiejkolwiek formie oraz nienagradzanych w innych konkursach.
4. Prace konkursowe w czterech egzemplarzach (maszynopis lub wydruk komputerowy) należy opatrzyć godłem, a w dołączonej zaklejonej kopercie z tym samym godłem podać jego rozwiązanie (powtórzyć godło, podać imię i nazwisko, adres, telefon, zawód) i wysłać na adres: Nauczycielski Klub Literacki przy Zarządzie Okręgu Podlaskiego ZNP, ul. Sienkiewicza 46, 15-004 Białystok, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs poetycki”.
5. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo druku bez wypłacania honorariów autorskich.
6. Nagrody rzeczowe i dyplomy nie będą wysyłane pocztą.
7. O nagrodach Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.
Terminy: nadsyłanie zestawów do 15 marca 2013r., ogłoszenie wyników i wręczenie nagród podczas Nauczycielskich Spotkań Literackich 8-9 czerwca 2013r. w Białymstoku.
Nagrody:
Buławy Hetmańskie – Złota, Srebrna i Brązowa, nagrody rzeczowe.
Ustalenia dodatkowe: Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na Konkurs i zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania nagrodzonych, wyróżnionych i wybranych przez Jury utworów w wydawnictwach okolicznościowych rozpowszechnianych przez organizatora. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości. Osoby przystępujące do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników w myśl ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr.133/97 poz.883. Nadesłanie wierszy na Konkurs oznacza, iż uczestnik jest autorem nadesłanych tekstów i nie narusza praw osób trzecich.