Galeria im. Sleńdzińskich

BIAŁYSTOK. Związek Literatów Polskich Oddział w Białymstoku i Galeria im. Sleńdzińskich (na zdjęciu obok) zapraszają do udziału w organizowanej pierwszy raz „Biesiadzie Literackiej”. Zamiarem organizatorów jest zainteresowanie twórców i odbiorców literatury tematyką patriotyczną, stąd hasło wywoławcze: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” Jan Paweł II
Hasło jest nawiązaniem do majowej beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II, a sama „Biesiada” włączeniem się w „Dni Białegostoku”.
W realizacji pomysłu przewidujemy etapy:
I. Zgłoszenie uczestnictwa.
II. Przedstawienie publiczności utworów własnych inspirowanych ww. hasłem, nigdzie wcześniej nie publikowanych w żadnej formie.
III. Przygotowanie almanachu.

Ad I
W „Biesiadzie” mogą wziąć udział literaci niezależnie od przynależności organizacyjnej.
Do dnia 30 maja 2011 r. na adres organizatorów należy dostarczyć utwory inspirowane ww. hasłem. Z dopiskiem na kopercie: „Biesiada Literacka”.
Formy ani liczby utworów nie ograniczamy.
Utwory prozą nie mogą przekraczać 3 stron maszynopisu (12-punktową czcionką).
Dostarczenie utworów w wyznaczonym terminie uważane będzie za zgłoszenie osobistego udziału w „Biesiadzie” i zgodę na warunki niniejszego regulaminu.
Ad II
W dniu 19 czerwca 2011 r. (początek godz. 15.00) poszczególni autorzy przedstawią swoje utwory publiczności zgromadzonej w pomieszczeniach Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku, ul. Waryńskiego 24 A.
Nie wszystkie zgłoszone utwory muszą być przedstawione publiczności. Uzależnione to będzie od liczby zainteresowanych autorów i zgłoszonych tekstów.
Ad III
O druku w przyszłym almanachu zadecyduje kolegium redakcyjne powołane przez organizatorów.
Termin druku almanachu zależał będzie od środków zgromadzonych na ten cel.

Uwagi:
Honorariów nie przewidujemy.
Nie zwracamy kosztów podróży.
Nie zapewniamy noclegów.

Organizatorzy „Biesiady Literackiej”: Związek Literatów Polskich Oddział w Białymstoku, ul. Waryńskiego 24 A, 15-461 Białystok; Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku, ul. Waryńskiego 24 A, 15-461 Białystok.