XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Raka

Śpiewam wsi mojej, jak umiem - O słońcu na niebie, o drzewach, o kwiatach, co rosną w ogrodzie, i o ptakach w lesie, i o rybkach złotych, co mieszkają w wodzie. Śpiewam wsi mojej - Feliks Rak

REGULAMIN XV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO im. Feliksa Raka

W 2021 roku przypada 118 rocznica urodzin i 29 rocznica śmierci znanego poety i działacza ludowego Feliksa Raka z Borowca (zm. 17 lipca 1992 r.), autora setek wierszy, zebranych dotychczas w trzech tomikach - Śpiewam wsi mojej (1976), Idę do was po słowa otuchy (1987), W środku życia (2004), wspomnień obozowych Krematoria i róże (1971), zarysu monograficznego Krasocin wczoraj i dziś 1325-1975 (1991), utworu folklorystycznego Krasockie wesele (1990), poematu Pięć lat ciernistej drogi (2005). Wiele wierszy tegoż autora pozostało jeszcze nie opublikowanych. Feliks Rak był członkiem Związku Literatów Polskich, założycielem Wojewódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych Ziemi Kieleckiej, działał we Włoszczowskim Towarzystwie Krzewienia Kultury.

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna im. F. Raka w Krasocinie, pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie.

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i osoby dorosłe z terenu całej Polski.

3. Konkurs trwa od 21 czerwca do 30 września 2021 r.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie trzech własnych wierszy, nigdzie dotąd niepublikowanych ani nienagrodzonych w innych konkursach, w 5 egz., opatrzonych godłem (pseudonimem), w terminie do 30 września 2021 r. na adres: Gminna Biblioteka Publiczna im. F. Raka w Krasocinie ul. Floriańska 1, 29- 105 Krasocin (tel. 041/3917017) z dopiskiem: XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliks Raka i zaznaczeniem kategorii uczestnictwa: szkoła podstawowa kl. I-III, szkoła podstawowa kl. IV-VI szkoła podstawowa kl. VII-VIII, szkoła ponadpodstawowa, osoby dorosłe. Wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy.

5. Autor zobowiązany jest podać w osobnej zamkniętej kopercie, opatrzonej tym samym godłem (pseudonimem), dane personalne (imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu; w przypadku uczniów - pełną nazwę szkoły, klasę/wiek, numer telefonu) oraz załączyć podpisane własnoręcznie lub w przypadku osób niepełnoletnich przez opiekuna prawnego oświadczenie: "Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykonanie oraz publikacje mojego, pozostającego w zgodzie z przepisami prawa autorskiego, wiersza zakwalifikowanego do konkursu”.

6. Tematyka i forma wierszy jest dowolna. Preferowane będą wiersze o akcentach regionalnych.

7. Wiersze oceniać będzie komisja powołana przez organizatora konkursu. W jej skład wejdą nauczyciele języka polskiego z różnych szkół, historycy literatury, publicyści, literaci.

8. Autor nagrodzonego wiersza zobowiązany jest do publicznego odczytania w dniu ogłoszenia wyników konkursu.

9. Przewidywane są nagrody rzeczowe i finansowe ufundowane przez sponsorów konkursu.

10. Organizator nie zwraca tekstów zgłoszonych na konkurs.

11. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów podróży ani noclegów osobom zakwalifikowanym do finału, ani też pozostałym uczestnikom konkursu. Na ewentualne listy (pisma, zapytania) odpowie tym autorom, którzy załączą kopertę ze znaczkiem pocztowym i adresem zwrotnym.

12. Ostateczna decyzja we wszelkich kwestiach spornych rozdziału nagród i interpretacji regulaminu konkursu należy do organizatora konkursu w porozumieniu z przewodniczącym jury.

13. Na uroczystość ogłoszenia wyników konkursu organizator zaprasza wszystkich uczestników, opiekunów oraz miłośników poezji.

14. Podsumowanie konkursu odbędzie się w październiku lub w listopadzie 2021 r., w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej im. F. Raka w Krasocinie, ul. Floriańska 1 (dokładna data zostanie podana do publicznej wiadomości do końca września 2021 r.).

15. Informacje o konkursie znajdują się również na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej im. F. Raka w Krasocinie.

16. Informujemy, że:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas konkursów organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. F. Raka w Krasocinie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna im. F. Raka w Krasocinie, ul. Floriańska 1,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Łukasz Szwarc PROcessor Outsourcing IT, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: - realizacji działań statutowych Biblioteki oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podst. Art.6, ust 1, lit. c RODO - realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Domu Kultury na podst. Art.6, ust 1, lit. f RODO - zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na podst. art. 7 RODO, gdyż już samo zgłoszenie się do konkursu jest wyrażeniem zgody – zgodnie z Motywem 32 RODO (wyrażenie zgody może nastąpić poprzez świadome działanie, a takim działaniem jest zgłoszenie się do konkursu)

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy, podmioty przetwarzające dane w imieniu Biblioteki (obsługujące systemy teleinformatyczne, serwer i bazy danych), podmioty świadczące Bibliotece usługi konsultacyjne, doradcze, pomoc prawną, podmioty i jednostki samorządu terytorialnego prowadzące działalność na rzecz lokalnego społeczeństwa, pracownicy i współpracownicy Biblioteki w ramach wypełnienia obowiązków służbowych, media celem publikacji wyników konkursu

5) Pani/Pana dane przetwarzane będą przez czas wykonania zadań Biblioteki i innych prawnych obowiązków, w tym umownych, i/lub przez czas w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, i/lub przez czas, w którym Biblioteka może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania zadań statutowych lub obowiązków prawnych.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan praw. wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową wzięcia udziału w konkursie.