XLI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Jabłoni ‘2021”

REGULAMIN

I. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu.

II. Konkurs jest skierowany do autorów niezrzeszonych w Związku Literatów Polskich ani Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich.

III. Celem konkursu jest: -inspirowanie do aktywności twórczej, -promowanie talentów literackich, -popularyzacja amatorskiej twórczości poetyckiej.

IV. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech do pięciu utworów poetyckich. Zestawy powinny być przesłane w trzech koniecznie skompletowanych egzemplarzach. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

V. Tematyka i forma utworów jest dowolna. Organizatorzy pragną jednak promować twórczość tematycznie związaną z Ziemią Grójecką. Za najlepszy cały zestaw wierszy o tematyce grójeckiej autor otrzyma finansową nagrodę specjalną w wysokości 500 złotych.

VI. Prace konkursowe powinny być opatrzone godłem słownym (pseudonimem), a do nich dołączona koperta z tym samym godłem, zawierająca kartkę z danymi autora (imię i nazwisko, dokładny adres, e-mail) oraz: - oświadczenie, że przesłane wiersze nie były nagradzane w konkursach ani publikowane. Brak oświadczenia spowoduje, że wiersze autora nie będą brane pod uwagę w konkursie. - podpisane oświadczenie autora, a w przypadku osoby niepełnoletniej jej rodzica bądź opiekuna prawnego o następującej treści: „Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję w całości regulamin XLI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Jabłoni ‘2021”. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych autora pracy konkursowej w zakresie i celach wskazanych w regulaminie.”

VII. Jury powołane przez organizatora oceni nadesłane utwory oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości nie mniejszej niż 3000 złotych (poza nagrodą specjalną)! Gratyfikacje finansowe zostaną przelane na rachunek bankowy autorów.

VIII. Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie www.bibliotekagrojec.pl do dnia 30 czerwca 2021 roku. Wyniki konkursu zostaną również ogłoszone w mediach lokalnych oraz na stronie Urzędu Gminy i Miasta Grójec.

IX. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 18 maja 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu 05-600 Grójec al. Niepodległości 20, z dopiskiem „O Laur Jabłoni ‘2021” lub dostarczyć do siedziby organizatora.

X. Zapytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. osoba do kontaktu: Aleksandra Suwarska, tel. 48 664 33 71 wew. 16, w godz. 10:00 – 16:00.

XI. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów zastrzegając sobie prawo do publikowania i cytowania w mediach nagrodzonych i wyróżnionych wierszy bez dodatkowej zgody autorów i bez honorarium autorskiego.

XII. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W. S. Laskowskiego w Grójcu, al. Niepodległości 20, 05-600 Grójec.

2. W ramach konkursu Administrator danych przetwarzał będzie imiona, nazwiska oraz adres uczestników.

3. Dane wymienione w ust. 2 przetwarzane są na podstawie zgody. Zgoda ta jest dobrowolna i możliwa do wycofania w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

4. Celem przetwarzania danych jest identyfikacja uczestników turnieju oraz umożliwienie powiadomienia laureatów o przyznanych nagrodach.

5. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez czas trwania konkursu i usunięte nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia jego zakończenia, z zastrzeżeniem, że dane laureatów będą publikowane zgodnie z zapisem w pkt VIII Regulaminu.

6. Autor (opiekun prawny autora) ma prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu.

7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9. W przypadku uznania, że Administrator narusza przepisy RODO, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.