Regulamin przyznawania Honorowej Nagrody Literackiej ZŁOTE PIÓRO 2020
przez Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie 

1. Nagroda została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Związku Literatów Polskich w roku 1992 z okazji XXV–lecia istnienia Oddziału i nosi nazwę
Honorowa Nagroda Literacka „Złote Pióro” (dalej nazywana „Nagroda”).

Nagroda ma wymiar indywidualny bądź zbiorowy, przyznawana w czterech kategoriach:
- za książkę poetycką, wydaną w poprzednim roku kalendarzowym,
- za książkę prozatorską, wydaną w poprzednim roku kalendarzowym,
- za blog lub wideoblog literacki, publikowany w poprzednim roku kalendarzowym,
- za krytykę, dramat, esej, satyrę, scenariusz, literacki program radiowy bądź literacki program telewizyjny, opublikowane w poprzednim roku kalendarzowym, a także za cenną działalność artystyczno-literacką, działalność samorządową na rzecz literatury, za szczególne osiągnięcia lub działalność, związane z twórczością literacką w poprzednim roku kalendarzowym.

2. Kandydatami do Nagrody mogą być: twórcy będący i niebędący członkami ZLP, animatorzy kultury, inicjatorzy życia literackiego, stowarzyszenia, instytucje, organizacje - bez względu na obywatelstwo.
Kandydaci winni być związani z województwem podkarpackim poprzez miejsce urodzenia, adres zamieszkania, posiadać w województwie siedzibę swojej firmy lub tworzyć utwory o tematyce związanej z Podkarpaciem.
Kandydatury wskazanych bądź ubiegających się o nagrodę powinny zostać przysłane na formularzu zgłoszeniowym drogą pocztową na adres Zarządu:
Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie, ul. Grottgera 10, skr. poczt. 50, 35-959 Rzeszów (z dopiskiem „Złote Pióro”) - w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia każdego roku (decyduje data stempla pocztowego), aby wszystkie zainteresowane osoby mogły zapoznać się z treścią dzieła czy działania, za które ma być przyznana nagroda, jeszcze przed głosowaniem. Do zgłoszenia należy obowiązkowo dołączyć dwa egzemplarze zgłaszanej książki, w przypadku blogu lub wideoblogu należy na zgłoszeniu podać ich dokładny adres internetowy. 

3. Prawo zgłoszenia kandydatur przysługuje nie tylko członkom Oddziału ZLP w Rzeszowie, ale również osobom prywatnym, stowarzyszeniom, instytucjom i organizacjom kultury. 

4. Nagrodę przyznają wszyscy członkowie Oddziału ZLP w Rzeszowie, biorący udział w tajnym głosowaniu na specjalnie w tym celu zwołanym zebraniu lub poprzez pisemne, własnoręcznie podpisane oświadczenie, przekazane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Złote Pióro”, w obecności wszystkich członków biorących udział w zebraniu, na ręce przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. W przypadku, gdy nie ma możliwości zwołania zebrania dopuszcza się glosowanie drogą elektroniczną z weryfikacją głosów drogą telefoniczną. 

5. O terminie zebrania Zarząd powiadamia pisemnie wszystkich członków Oddziału, z zachowaniem 14-dniowego terminu, przed ustaloną datą głosowania. 

6. Jeśli w wyniku głosowania dwóch kandydatów do nagrody otrzyma jednakową ilość głosów, wówczas zostają przyznane dwie nagrody równorzędne. W przypadku uzyskania jednakowej ilości głosów przez więcej niż dwóch kandydatów, następuje kolejna tura głosowania - aż do wyłonienia finalisty.
Jeżeli w jednej kategorii nie zostanie zgłoszony żaden kandydat, w innej można przyznać dwie nagrody. 

7. Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi podczas uroczystości wręczenia Nagrody. Laureaci zostaną powiadomieni pisemnie o terminie i miejscu odbioru Nagrody. 

8. Ten sam kandydat może otrzymać nagrodę tylko raz w danej kategorii. 

9. Honorową Nagrodą Literacką „Złote Pióro” jest symboliczne pióro, do którego dołączona jest ozdobna tabliczka ze specjalnie wygrawerowaną treścią. 

10. Zarząd zastrzega sobie prawo zgłoszenia wniosku o przyznanie dla wybranego przez siebie kandydata dodatkowej Nagrody Specjalnej. 

11. Zmiany dokonane w niniejszym regulaminie - w odniesieniu do regulaminu z dnia 11.09. 2010 r. - zostały odczytane i zatwierdzone przez członków Oddziału na zebraniu zwyczajnym w dniu 21.09.2020 r. Zmiany wprowadzono z powodu konieczności aktualizacji regulaminu po 5-letniej przerwie w przyznawaniu Nagrody. 

12. Dodatkowe informacje odnośnie regulaminu można uzyskać poprzez e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA ZGŁOSZENIA

 ....................................................................

miejscowość i data 

Związek Literatów Polskich

Oddział w Rzeszowie

ul. Grottgera 10, skr. poczt. 50

35-959 Rzeszów 

Wniosek o przyznanie Honorowej Nagrody Literackiej „Złote Pióro” Związku Literatów Polskich Oddziału w Rzeszowie - za książkę poetycką, prozatorską, krytykę literacką, dramat, satyrę, scenariusz, literacki program radiowy, esej, blog lub wideoblog o tematyce literackiej, czy inny doniosły wkład w Kulturę Podkarpacia. 

  1. Informacje o kandydacie, dane kontaktowe: 

Imię i nazwisko (nazwa)/ telefon kontaktowy /adres e-mail 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 

2. Adres zamieszkania/ siedziba

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ulica/nr domu/nr lokalu / kod pocztowy/ miejscowość) 

3. Zgłoszenie w kategorii: 

....................................................................................................................................................... 

3. Tytuł / adres internetowy zgłaszanego dzieła: 

.......................................................................................................
4. Uzasadnienie:

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Lista przesyłanych załączników 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6. Oświadczenie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz udostępnianie, utrwalanie moich danych osobowych,
zawartych we wniosku, przez Związek Literatów Polskich, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 922 ze zm.). 

……………………………………. ............................................................... 

Podpis wnioskodawcy Przyjmujący wniosek