49.Warszawska Jesień Poezji - 08.-11.10.2020 r.

REGULAMIN NAGRODY LITERACKIEJ

IMIENIA JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA

Dla upamiętnienia postaci i dzieła wieloletniego Prezesa Zawiązku Literatów Polskich, wielkiego polskiego pisarza Jarosława Iwaszkiewicza, Związek Literatów Polskich ustanawia Nagrodę Literacką Jego Imienia.

1.

Nagroda Imienia Jarosława Iwaszkiewicza przyznawana jest pisarzom w dwóch kategoriach:

1. za całokształt twórczości literackiej, w szczególności za wybitne dzieła pomnażające kulturę polską;

2. za szczególne zasługi w dziele upowszechniania literatury współczesnej.

2.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia członkowie ZLP, oddziały terenowe ZLP oraz laureaci poprzednich edycji.

3.

Wyboru laureatów Nagrody dokonuje Kapituła Nagrody, której skład ogłasza każdorazowo Zarząd Główny ZLP. Do Kapituły mogą być powołani przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz kultury oraz przedstawiciel Fundatorów Nagród. Kapituła ustala zasady wyboru osób nominowanych i laureatów Nagrody.

4.

Tryb przyznawania Nagrody jest następujący:

1. Kandydaci zgłaszani są do Zarządu Głównego ZLP do 31 sierpnia 2020 r.

2. Kapituła Nagrody ogłasza po 5 nominacji do Nagrody w każdej kategorii i podaje do publicznej wiadomości do 25 września 2020 r..

3. Nagrodę wręcza się co roku w czasie Warszawskiej Jesieni Poezji.

4. Decyzja Kapituły Nagrody o wyborze laureatów ogłaszana jest w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

5.

Nagroda przyznawana jest w formie pieniężnej w wysokości ustalanej w każdej edycji na podstawie środków uzyskanych od Fundatorów Nagrody. Dopuszcza się przyznawanie nagród honorowych.

6.

Komunikat o Laureatach Nagrody podawany jest przez Oddział Warszawski ZLP do wiadomości publicznej.

7.

Interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do kompetencji Zarządu Głównego ZLP. Zarząd Główny ZLP rozstrzyga także wszelkie spory i zażalenia dotyczące Nagrody.

 REGULAMIN NAGRODY

IMIENIA JULIUSZA SŁOWACKIEGO

Dla podniesienia społecznej rangi współczesnej poezji polskiej Związek Literatów Polskich ustanawia Nagrodę Literacką Imienia Juliusza Słowackiego przyznawaną twórcom za wybitną twórczość poetycką

1.

Nagroda przyznawana jest przez Związek Literatów Polskich Oddział Warszawski za wybitną, długoletnią twórczość poetycką lub dramaturgiczną – tzn. za dokonania w rodzajach literackich, które uprawiał jej Patron.

2.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia członkowie ZLP, oddziały terenowe ZLP oraz laureaci poprzednich edycji.

3.

Wyboru laureata Nagrody dokonuje Kapituła Nagrody, której skład ogłasza każdorazowo Oddział Warszawski ZLP. Do Kapituły mogą być powołani przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz kultury oraz przedstawiciel Fundatorów Nagrody. Kapituła ustala zasady wyboru osób nominowanych i laureata Nagrody.

4.

Tryb przyznawania Nagrody jest następujący:

1. Kandydaci zgłaszani są do Oddziału Warszawskiego ZLP do 31 sierpnia 2020 r.

2. Kapituła Nagrody ogłasza 3 nominacje do Nagrody i podaje do publicznej wiadomości do 25 września 2020 r.

3. Nagrodę wręcza się co roku w czasie Warszawskiej Jesieni Poezji.

4. Decyzja Kapituły Nagrody o wyborze laureata ogłaszana jest w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

5.

Nagroda przyznawana jest w formie pieniężnej w wysokości ustalanej w każdej edycji na podstawie środków uzyskanych od Fundatorów Nagrody. Dopuszcza się przyznawanie nagród honorowych.

6.

Komunikat o Laureacie Nagrody podawany jest przez Oddział Warszawski ZLP do wiadomości publicznej.

7.

Kierownictwo Warszawskich Jesieni Poezji zobowiązuje się do organizowania w czasie tej imprezy wieczoru autorskiego laureata.

8.

Interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do kompetencji Zarządu Głównego ZLP. Zarząd Główny ZLP rozstrzyga także wszelkie spory i zażalenia dotyczące Nagrody.