logo konfraterni 2020caac

OGÓLNOPOLSKI OTWARTY KONKURS POETYCKI

XXVII PIASTOWSKIEJ BIESIADY POETYCKIEJ

Miejska Biblioteka Publiczna i Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie oraz Konfraternia Poetycka "Biesiada"
ogłaszają otwarty Ogólnopolski Konkurs Poetycki XXVII Piastowskiej Biesiady Poetyckiej.


*
Na konkurs należy nadesłać 5 wierszy o dowolnej tematyce, własnego autorstwa, nigdzie dotychczas nie publikowanych i nie nagradzanych w 4 egzemplarzach maszynopisu (wydruku), w terminie do 31.07.2020r. na adres: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Warszawska 24, 05-820 Piastów z dopiskiem na kopercie „Konkurs poetycki”.

Uwaga!

Każdy uczestnik konkursu może nadesłać jeden zestaw wierszy.
Łączna objętość zestawu wierszy nie może przekraczać 10 str. znormalizowanego maszynopisu.
*
Nadesłane teksty winny być opatrzone godłem literowym (pseudonimem). To samo godło winno być umieszczone na dołączonej kopercie, zawierającej wewnątrz: imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy autora (jeśli posiada).
*
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów oraz zastrzegają sobie prawo do wykorzystania ich w okolicznościowej pozycji wydawniczej bez honorariów autorskich.
*
Jury konkursu przyzna następujące nagrody: 

I - 1000 zł (brutto, pozostałe nagrody netto)

II - 750 zł

III - 500 zł

4 wyróżnienia po 300 zł 

Zastrzega się prawo Jury do innego podziału nagród. W przypadku znaczącego pogorszenia sytuacji epidemiczno - gospodarczej nagrody mogą zostać zmniejszone. 

Nagroda lub wyróżnienie nieodebrane osobiście przez laureata w dniu ogłoszenia wyników zostanie przeznaczone na cele wyznaczone przez organizatorów konkursu. Ostrzega się potencjalnych uczestników konkursu, że powyższa zasada będzie traktowana kategorycznie! Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży i zakwaterowania.
*
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas XXVII Piastowskiej Biesiady Poetyckiej, która odbędzie się 26 września 2020r. (sobota) w godz. 10.00 – 18.00. (z przerwą na obiad). Organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników konkursu do udziału w Biesiadzie, co przyczyni się do integracji środowiska poetyckiego, a udział laureatów uważają za niezbędny. W programie m.in.: spotkania autorskie jurorów, znakomita oprawa muzyczna oraz Turniej Jednego Wiersza z nagrodami i dyplomami. Termin Biesiady może zostać zmieniony ze względów epidemicznych.