OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI
XXVI PIASTOWSKIEJ BIESIADY POETYCKIEJ

Miejska Biblioteka Publiczna i Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie oraz Konfraternia Poetycka "Biesiada" ogłaszają
otwarty Ogólnopolski Konkurs Poetycki XXVI Piastowskiej Biesiady Poetyckiej.

*
Na konkurs należy nadesłać 5 wierszy o dowolnej tematyce, własnego autorstwa, nigdzie dotychczas nie publikowanych i nie nagradzanych w 4 egzemplarzach maszynopisu (wydruku), w terminie do 31.07.2019r. na adres: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Warszawska 24, 05-820 Piastów z dopiskiem na kopercie „Konkurs poetycki”.
Uwaga!
Każdy uczestnik konkursu może nadesłać jeden zestaw wierszy.
Łączna objętość zestawu wierszy nie może przekraczać 10 str. znormalizowanego maszynopisu.
*
Nadesłane teksty winny być opatrzone godłem literowym (pseudonimem). To samo godło winno być umieszczone na dołączonej kopercie, zawierającej wewnątrz: imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy autora (jeśli posiada).
*
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów oraz zastrzegają sobie prawo do wykorzystania ich w okolicznościowej pozycji wydawniczej bez honorariów autorskich.
*
Jury konkursu przyzna następujące nagrody:

I - 1000 zł (brutto)
II - 750 zł
III - 500 zł
4 wyróżnienia po 300 zł

Zastrzega się prawo Jury do innego podziału nagród.

Nagroda lub wyróżnienie nieodebrane osobiście przez laureata w dniu ogłoszenia wyników zostanie przeznaczone na cele wyznaczone przez organizatorów konkursu. Ostrzega się potencjalnych uczestników konkursu, że powyższa zasada będzie traktowana kategorycznie. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży i zakwaterowania.
*
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas XXVI Piastowskiej Biesiady Poetyckiej, która odbędzie się 28 września 2019r. (sobota) w godz. 10.00 – 18.00. (z przerwą na obiad). Organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników konkursu do udziału w Biesiadzie, co przyczyni się do integracji środowiska poetyckiego, a udział laureatów uważają za niezbędny. W programie m.in.: spotkania autorskie jurorów, znakomita oprawa muzyczna oraz Turniej Jednego Wiersza z nagrodami i dyplomami.